به سایت اندیشه سلامت روان خوش آمدید

 

سخن روز

تامین سلامت جسمانی و اجتماعی بدون توجه به سلامت روانی امکانپذیر نمی باشد. بسیاری از مشکلات و بیماریهای روانی به بیماری های جسمانی منجر میشود و یا آن را تشدید می کند.  

سخن سلامت روان

Designed by Salim Malakouti